NDCR, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

De praatplaat is een visuele samenvatting van de belangrijkste inzichten en discussiepunten die naar voren zijn gekomen tijdens de jaarlijkse Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, georganiseerd door de NCDR. Het centrale thema van deze bijeenkomst is de relatie tussen diversiteit en inclusie. De praatplaat vangt de essentie van deze discussie in één krachtig beeld, waarbij de boodschap “Diversiteit is er, dat is een gegeven. Maar inclusie moet je zelf doen.” centraal staat.

De praatplaat dient als een visuele herinnering. Het benadrukt dat diversiteit een feit is, dat wil zeggen dat onze samenleving bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, culturen en perspectieven. 

De praatplaat is een visueel verslag van de bijeenkomst, waarbij de NCDR op tournee ging door Nederland en gesprekken organiseerde in Zwolle, Breda en Amsterdam. Het bevat een overzicht van de belangrijkste thema’s die tijdens deze gesprekken zijn besproken, zoals discriminatie, racisme en de aanpak ervan. Het laat zien hoe verschillende belanghebbenden, waaronder wethouders, werknemers uit diverse sectoren en andere betrokkenen, hebben bijgedragen aan waardevolle discussies en ideeën hebben gedeeld over hoe deze problemen in Nederland kunnen worden aangepakt.

Als Visual Reporter was ik de hele dag aanwezig om deze belangrijke gesprekken vast te leggen en te vertalen naar een visuele samenvatting. De praatplaat biedt een beknopte en overzichtelijke weergave van de rijke inhoud van de discussies die hebben plaatsgevonden op de verschillende locaties. Het is bedoeld om de boodschap van inclusie te versterken en mensen te inspireren om actief bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen en respect krijgt, ongeacht hun achtergrond of identiteit.

Ik heb deze praatplaat zo opgezet dat het ook meer een smeltkroes van dynamisch en klassieke beeld- en stijltalen is geworden. Met deze praatplaat hoopt de opdrachtgever niet alleen bewustwording te creëren over de problemen van discriminatie en racisme, maar ook op een laagdrempelige manier te inspireren om een ieder een concrete eerste stap te laten zetten naar een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving.